Materialet är guld värt

Naturliga jordar är oftast finkorniga, och har en väldigt bra vattenhållande förmåga. Det innebär att de uppgrävda jordmassorna fungerar som en tätskärm utanför skivorna. Vattentillförseln mot skivorna och väggen blir då liten.

Tjäldjupet minskas drastiskt om vi fyller tillbaka de uppgrävda jordmassorna jämfört med återfyllning med grus och makadam. Dessa sistnämnda material är mera öppna i sin struktur. Det innebär att både kyla och vatten leds ner runt våra källare. Marken blir kallare, och det ger också ökade energikostnader som följd. En återfyllnad med ex. makadam avleder regn och smältvattnet direkt till dräneringsledningen och oftast kopplas den ledningen på det allmänna dagvattennätet. Då belastas detta ledningsnät med onödigt mycket vatten, och bidrar till översvämning av många fastigheters källare, som alltid inträffar efter stora och intensiva regn.

Eftersom återfyllningsmassor kan lagra vatten på ett naturligt sätt, trivs växter väldigt bra där. ISODRÄN SKIVORNA tar ingen skada av växtrötter. Anledningen är att skivorna är torra och därför ointressanta för växterna. I jorden tillförs även vatten i liten mängd inifrån byggnaden, detta i form av fukt i gasform som kondenseras i den svala jorden. Det innebär att återfyllningen närmast skivorna aldrig blir helt torr, till gagn för växterna.

Det innebär att våra grundkonstruktioner inte tillförs vatten, inget annat dränerande material behövs, den torkar ut konstruktionen och sparar energi.

Ser vi detta också ur ett större klimatperspektiv, minskar vi även föroreningarna till vår luft samtidigt som vi inte slösar med jordens naturresurser.

 

Alla nyheter