FAQ

Hur gör man med isolering ovan mark?

Isolering av sockeln på utsidan kan göras med en EPS cellplastskiva som putsas enligt puts fabrikants anvisning. Insidan går också bra att isolera men då bara på den del av väggen som är ovan mark.

Hur tjockt lager med ISODRÄN-skivor ska jag välja?

100 mm ISODRÄN SKIVA räcker för att uppnå en fuktsäker konstruktion. Vill du däremot ha isolering som motsvarar krav vid nybyggnation ska du välja 200mm. Det finns även ur fuktteknisk synpunkt stora fördelar med att öka isolertjockleken på ISODRÄN SKIVAN.
Fördelen med att öka isolertjockleken till mer än 100mm:

  • Snabbare uttorkning då temperaturskillnaden mellan mark och vägg blir ännu större
  • Vid 200 mm erhåller du en isolering som motsvarar kraven vid nybyggnation*
  • Extra kostnaden för ytterligare 100 mm isolering tjänar du igen på mellan 7-10 år i energibesparing**

* Ett U-värde på 0,18 W/m² C bör uppnås för en källarvägg. Är huset större än 100m² skall en energiberäkning göras
** Beroende på elpriset. Exemplet är beräknat på en kWh-kostnad om 1 kr.

Kan man lägga marksten eller asfalt när man återfyllt?

Det går bra, tänk dock på att jord som inte komprimerats tar ca: 2-3 år innan den sjunkit klart. Välj därför en hårdare ISODRÄN SKIVA minst 95 kPa och återfyll med packningsbart material som packas med markvibrator om ytan skall beläggas direkt efter avlutad återfyllning.

Kan man limma fast skivorna?

Ja, använd dig av lösningsmedelsfria lim exempelvis PL 200 eller PL 600. Punktlimma med 5 st golfbollsstora punkter per skiva.

Kan man ta bort asfalten på annat sätt än blästring?

Ja, du kan använda dig av olika metoder för att få bort tätskiktet. Det bästa och enklaste är blästring, men har man inte tillgång till det kan t.ex. en Perago-bläster som fästs på borrmaskin eller yxa vara bra alternativ. Det viktigaste är att få bort tätskiktet enligt vår arbetsinstruktion.

På vilket djup bör jag lägga dräneringsröret?

Man bör eftersträva att lägga dräneringsrörets vattengång 100 mm under underkant sula eller under dränerande lager. Detta för att inte uppåtstigande markvatten skall komma i kontakt med huset. Det finns dock fall där man inte kan lägga dräneringsröret på önskat djup ett av dessa fall är om huset står på berg. Kontakta Teknisk support för mer information.

Ska man ha singel utanför ISODRÄN-skivan?

Nej, undvik singel. Onödigt mycket vatten från regn och snösmältning tränger lätt ner i skiktet utanför ISODRÄN SKIVAN. Kylan går också lättare ner i makadam och singel än i täta jordmassor. Täta jordmassor gör också att ytvatten lättare rinner bort från huset.

Vad gör jag av utloppet till dräneringsröret?

Du måste säkerställa att eventuellt vatten som transporteras i dräneringsröret leds bort från fastigheten. Beroende på situation och terräng kan dessa lösningar se olika ut. Anslutning till avlopp- eller dagvattenledning är kanske den vanligaste lösningen.  Ett annat alternativ är att du leder ut det i en slänt om terrängen tillåter det annars kan det vara en pumpbrunn för att pumpa vattnet vidare till en stenkista högre upp där vattnet kan återföras till marken utan att påverka huset. Tänk på att aldrig leda ned dagvatten i dränledningen.

Dokument

UTORKANDE

ISODRÄN-skivans öppna struktur gör den diffusionsöppen vilket möjliggör uttorkning av såväl golv som vägg i din källare.

Kontakta oss

Frågor?

Kontakta oss: